Privatumo politika

Gamesport.lt yra svarbus kiekvieno iš Jūsų pasitikėjimas Gamesport.lt elektroninėje parduotuve, prekėmis bei paslaugomis. Šis pasitikėjimas neatsiejamas ir nuo tinkamo Jūsų asmens duomenų naudojimo bei apsaugojimo. Tam, kad žinotumėte, kaip yra gaunami, naudojami, tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys, Gamesport.lt parengė šią privatumo politiką, su kuria galite susipažinti žemiau. Pažymime, jog visi veiksmai, atliekami su Jūsų asmens duomenimis, yra pagrįsti galiojančiomis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

1. Sąvokos
1.1. Administratorius – Gamesport.lt darbuotojas.
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Asmens duomenų valdytojas – Gamesport.lt.
1.4. Paskyra – tai prisijungimo prie Gamesport.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Gamesport.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija.
1.5. Paslaugos – visos Gamesport.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Gamesport.lt, pardavimą.
1.6. Pirkėjas – tai: (i) veiksnus pilnametis asmuo; arba (ii) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų sutikimą; (iii) emancipuotas nepilnametis asmuo; (iv) juridiniai asmenys.
1.7. Slaptažodis – tai raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis
Gamesport.lt sistemoje bei savo Paskyroje.
1.8. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Gamesport.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Gamesport.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
1.9. Taisyklės ir sąlygos – tai prekių pirkimo – pardavimo Gamesport.lt taisyklės.
1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11. Gamesport.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.Gamesport.lt, valdoma pagal individualią veiklą, pažymos numeris: 718876.
1.12. Gamesport.lt partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Gamesport.lt; su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai.
1.13. Gamesport.lt paskyros – tai Gamesport.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Pvz., Facebook), kuriose Gamesport.lt aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.

2. Bendrosios Gamesport.lt privatumo politikos nuostatos
2.1. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas būtų tvarkomi Gamesport.lt veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais), registruojantis ar kitaip pateikiant savo duomenis, laikoma išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, IP adreso) tvarkymo Gamesport.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.2. Gamesport.lt atkreipia Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Gamesport.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Gamesport.lt.
2.3. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Gamesport.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.
2.4. Asmens kodą Gamesport.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako Gamesport.lt ar Gamesport.lt partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą.
2.5. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros Gamesport.lt bei kreiptis į Gamesport.lt el. paštu [email protected] dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.
2.6. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo iš Gamesport.lt nepageidauja, kad pateikti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] arba skambinti bendruoju Gamesport.lt klientų konsultavimo telefonu +37063966980 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų. Elektroninių laiškų  siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškio ir paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba „unsubscribe“ naujienlaiškio apačioje.
2.7. Gamesport.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Gamesport.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Gamesport.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Gamesport.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
2.8. Gamesport.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.09. Pirkėjas turi teisę: (i) pateikęs užklausą Gamesport.lt raštu, susipažinti su Gamesport.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; (ii) pateikti prašymą Gamesport.lt raštu, elektroniniu paštu [email protected], telefonu +37063966980 , dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus; (iii) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka – tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Gamesport.lt; (iv) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.
2.10. 2.09 p. išvardintais atitinkamais atvejais Gamesport.lt ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikia atsakymą bei atlieka pateiktame prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti.
2.11. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.
2.12. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Gamesport.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, taip pat sutinka, kad jo Asmens duomenys gali būti perduoti Gamesport.lt Partneriams.
2.13. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
2.14. Gamesport.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Gamesport.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
2.15. Po Paskyros panaikinimo Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo
serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Gamesport.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Gamesport.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Gamesport.lt pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimus; ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
2.16. Gamesport.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Gamesport.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2.17. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Gamesport.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Gamesport.lt.
2.18. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Gamesport.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
2.19. Jeigu Gamesport.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
2.20. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Gamesport.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Gamesport.lt, gali būti įrašyti Slapukai.
2.21. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo
politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Gamesport.lt funkcijos jam gali neveikti.
2.22. Gamesport.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Gamesport.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

3. Baigiamosios nuostatos
3.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 17 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus
skelbiami ir viešai matomi Gamesport.lt.

preloader